Sjawoe'otbrief van Opperrabbijn B. Jacobs

Angst, ontvankelijkheid en gedrevenheid.....

Na de eerste tekenen van de op handen zijnde geboorte van het joodse volk, bij de Uittocht uit Egypte, kwamen er negenenveertig dagen van weeën, de Omertijd. Dit zijn dagen van zelfreflectie om vervolgens bij de berg Sinai, op Sjawoe'ot, echt op deze wereld te zijn als nieuwgeboren.
Pesach heeft drie namen: 1/ het feest van de matzes, 2/ de tijd van onze bevrijding, 3/ het Overschrijdingsfeest.
De Joden hadden de vele en ontzagwekkende openbaringen van G'd aanschouwd, voor en tijdens de Uittocht en daardoor waren ze perplex en overrompeld. Ze zagen en voelden zichzelf niet meer. Dat is de matze, niet gerezen, gespeend van iedere vorm van hoogmoed en gevoel van ego. Sidderend en vol ontzag ontvluchtten ze de Egyptische slavernij. Maar het ontvluchten van de slavernij heeft henzelf niet tot andere en betere mensen gemaakt.
In de Omertijd moet er een diepgaande en grondige zelfreflectie plaatsvinden. In deze dagen nemen we onszelf onder de Joodse loep. We stellen ons open voor verandering en worden gelijk een lege fles waarin een veelheid aan water kan worden opgenomen. We bevrijden onszelf. En daarna, op Sjawoe'ot, komen we bij de berg Sinai en overschrijden als het ware de reguliere menselijke opstelling en we verbinden ons met G'd, een grensoverschrijdende Grootheid, die ons losrukt van materiële en egoïstische motivatie.


Staat u mij toe een vertaalslag te maken naar de actualiteit: we worden royaal uitgescholden. Antisemitisme is helaas rijkelijk aanwezig, groeit en bloeit. Waar gaat dit naar toe? Hoe lang mogen we nog wachten tot de Joodse bom barst? Antisemitische koren bij voetbal, naschelden op straat, synagogen en andere Joodse gebouwen worden bewaakt! Bij bijeenkomsten die publiekelijk toegankelijk zijn, is extra beveiliging aanwezig. Helpt dit? Lost dit iets op? Mijn persoonlijke visie is dat het geweldig is dat de Joodse Gemeenschap met zoveel zorg wordt omgeven door lokale en landelijke Overheid. Maar lost bewaking tegen antisemitische aanvallen en denkbeelden iets op? Is bewaking niet meer dan symptoom bestrijding?
Opvoeding, educatie, onderwijs......
Hier spelen drie elementen: de leerling zal zich in eerste instantie volledig moeten wegcijferen en zich vol ontzag tegenover zijn leraar of zijn ouders dienen op te stellen. Maar daarna zal hij als een lege fles ontvankelijk moeten worden door zijn eigen visie even aan de kant te zetten om de nieuwe wetenswaardigheden tot zich te nemen. In zijn fles zullen geen resten mogen zitten die de opname verstoren en er zal dus een goede en volledige wasbeurt moeten plaatsvinden.


Bij de berg Sinai, op Sjawoe'ot, wordt het reguliere denken overschreden en de weet dat er een Hogere Macht is dringt tot ons door. De Hogere Macht die neerdaalt vanuit de Hogere regionen laat de mens het relatieve van het aardse bestaan duidelijk zien en beseffen.
Er zijn discussies gaande over de vraag of het toelaatbaar is dat er in ons Nederland anno 2015 op bepaalde scholen geen onderricht wordt gegeven over de Tweede Wereldoorlog en over de Duitse Bezetting. Maar zelfs als onder dwang van de inspectie de Tweede Wereldoorlog wel wordt onderwezen.......Zal het effect hebben?
Gelijk bij de Uittocht uit Egypte zal er eerst bij de leerling een vorm van onderdanigheid moeten heersen. Een diepgaand ontzag voor de leraar of voor wat in WO II heeft kunnen plaatsvinden. De leraar zal dat ontzag moeten kweken bij de leerling. Pas als de leerling op het matze-niveau is beland en zijn ego heeft weten te verbannen, dan pas is hij in staat om, gelijk een lege fles, gevuld te worden en in zich op te nemen. Een periode van Omertelling zal de leerling moeten doorstaan. Wilde gedachten van superioriteit zullen moeten worden weggepoetst. Hij zal zichzelf moeten bevrijden van negatieve antigevoelens en van dromen van superioriteit. Maar dan nog zijn we er niet.
Het stadium van het Overschrijdingsfeest, de letterlijke vertaling van Pesach, is het laatste en belangrijkste stadium voor de leerling. Hoe we ook zullen pogen hem op te voeden, het juiste onderwijsmateriaal aan te reiken en les te geven: alleen het overschrijden en de weet dat niet de ratio of de trend de (af)god is, maar de Eeuwige, kan onze jeugd de goede kant opdrijven. Zolang er in miljoenen schoolboekjes haat wordt gekweekt en de kinderen dus misvormd worden, zolang de leraar of de ouder weliswaar aangeeft hoe het hoort, maar niet vanuit de Eeuwige en met gedrevenheid spreekt, zolang door de leerkracht de WO II wordt verkondigd vanuit eigen redeneringen of uit angst voor boze ouders, wordt er water in een vuile fles gegoten. Het wellicht zuivere water, wordt vertroebeld en het kind van nu, de volwassene van morgen, verandert niet, maar blijft koppig vasthouden aan het eigen gelijk dat die WO II er niet was of indien wel, niet zo een ramp als door de docent wordt beweerd.......
De volwassene van morgen, zal eerst het matze niveau moeten bereiken. Vol schaamte en ontzag zichzelf wegcijferen. En dan keihard aan zichzelf werken om zichzelf te bevrijden van verkeerde zienswijzen, van aperte leugens en van opruiende geschiedvervalsing. Pas dan moet en kan geluisterd worden naar het Woord van de Eeuwige, als een zuivere bron van inspiratie.
We overschrijden visies en gedachtewerelden die als verderfelijke afgoden onze jongeren de verkeerde kant opjagen. Op Sjawoe'ot heeft de hele wereld de Eeuwige zien spreken: Ik ben de Eeuwige jullie G'd. Gij zult geen afgoden dienen.... Geen ontucht....Geen diefstal......Gij zult niet doden!
Ik hoop innig dat de wereld deze oproep wil horen, maar heb er een hard hoofd in, helaas.........!

Binyomin Jacobs, opperrabbijn
Sjawoe'ot 5775