Joods Maastricht

Website van de Joodse Gemeente Maastricht

Mozes en Aharon

De zeven weken tussen Pesach en het Wekenfeest, kunnen we het best omschrijven als de periode van de geboorte van het Joodse Volk. Tot de Uittocht uit Egypte was er sprake van de voorlopers van de Joden, maar het volk werd pas echt een volk na de Uittocht. Om precies te zijn: op de 50ste dag, wanneer de Joden bij de berg Sinai de Thora en de Traditie, de Schriftelijke en de Mondelinge Leer, van G’d ontvangen.

Gewoonlijk is het kenmerk van een volk het gemeenschappelijke land van inwoning. Wij Nederlanders zijn Nederlanders omdat wij allen in Nederland woonachtig zijn. Bij het Joodse Volk ligt dat echter anders. Ons bindmiddel is de Thora, het Jodendom. Daarom noemt het huidige Israël zich: de Joodse Staat. En in de Balfour Declaration wordt het land Israël ook gekoppeld aan de Joden die elders in de wereld wonen en wellicht nog nooit in Israël waren geweest of plannen in die richting hadden.

Wie heeft dit proces van de geboorte van het Joodse volk begeleid? De grote leider Mozes. Hij ging de berg Sinai op, hij had de leiding bij de Uittocht en de Thora is naar hem vernoemd – de Thora van Mozes-תורת משה- en in de פרקי אבות- de Spreuken der Vaderen- lernen wij: משה קבל תורה מסיניWat is Thora? Alles wat Mozes op de berg Sinai van G’d heeft ontvangen.

En toch zien we vele keren de broer van Mozes, Aharon de Hoge Priester, ten tonele verschijnen! Waarom is er bij de Uittocht uit Egypte, bij de geboorte van het Joodse Volk, sprake van een gecombineerd duo leiderschap?

De eenvoudige verklaring luidt dat Mozes niet zo welbespraakt was en daarom werd Aharon zijn woordvoerder. Maar gelijk G’d de Schepper is van alles, zo had Hij zonder meer ook het spraakgebrek van Mozes kunnen verhelpen en blijft dus de vraag open: waarom bij de Uittocht uit Egypte zowel Mozes alsook Aharon als de leiders?

De Talmoed vertelt ons: ga niet wonen in een stad waar de leider Asja is, een Joods Geleerde. Wat wordt hiermee bedoeld? Moet ik soms in een stad gaan wonen waar de leiding in handen is van een am ha’arets, een onwetende, een sukkel? De Talmoed geeft ter plekke het antwoord: als de burgemeester een groot geleerde is, dan zal hij naar alle waarschijnlijkheid geen oog hebben voor al wat zich afspeelt, voor de kleine besognes en de individuele problematiek van zijn onderdanen, omdat hij teveel denkt, redeneert en kijkt vanuit de theorie. Hij bekijkt de wereld vanuit het ideaalbeeld, zonder oog te hebben voor de praktijk, die vaak heel anders uitpakt dan de hoogstaande theorie.

G’d keek in de Thora en Hij schiep de wereld. De Thora was de bouwtekening van de Schepping. Mozes was de man van de Thora, van de G’ddelijke en perfecte theorie. Vanuit het systeem van Thora en Traditie bekeek hij de aarde en gaf aan en zag hoe het behoort te zijn.

Aharon echter was de man van de praktijk. Hij bevond zich tussen de mensen en had oog voor hun persoonlijke problemen. Vanuit die positie keek hij naar de Thora, steeds op zoek naar antwoorden die in overeenstemming waren met de Joodse wet, maar die tegelijkertijd aansloten bij de specifieke behoeften: Joods juridisch maatwerk!

Wij mogen niet wonen in een stad waarvan de leider een groot geleerde, een theoreticus, is. Een leider hoort niet alleen vanuit de ideaal theorie de samenleving te bekijken, maar hij moet ook oog hebben voor de beperkingen die de harde realiteit vaak met zich meebrengt. We verwachten van hem oplossingen binnen het kader van Joodse wetgeving, de Bijbelse mogelijkheden, en steeds rekening houdend met…….

Of het een rabbijn, een geestelijke van een andere denominatie betreft, of een bestuurder. Allen moeten vanuit de Mozes – Aharon-benadering zich inzetten voor de gemeenschap. Weten hoe het idealiter behoort te zijn en tegelijkertijd koosjere, door G’d geoorloofde, vertaalslagen maken naar de praktijk van alledag: dat is leiderschap!

En die verplichting, van G’d afkomstig, geldt voor alle volkeren van G’ds aarde. Het gebod om recht te spreken (en niet krom) is namelijk een van de zeven Noachidische wetten die voor de gehele mensheid gelden.

Maar misschien denkt u dat u geen rechter bent of geen leider?

Mis! Want Ieder mens is wel op de een of andere manier een leider: als ouder van een gezin, als oudste kind thuis, als chef van een afdeling, als leraar voor de klas of als lid van de Tweede Kamer……

Wat zou de samenleving er toch anders en mooier uitzien als met name Kamerleden, of beter gezegd politici in het algemeen, deze universele les tot zich zouden nemen………….

Binyomin Jacobs, Opperrabbijn

Ijar / Siwan 5778