Shabbat Vayigash December 15, 2018

Coming Shabbat December 15, 2018 we have services at 10:00 AM. We read the Parashah Vayigash. Lesson on the Parashah of the week at 9:00 in the morning.

 

Shabbath Shalom

Rabbi Avraham Cohen