Shabbat Vayeishev, December 1, 2018

Coming Shabbat Dcember 1, 2018 we have services at 10:00 AM. We read the Parashah Vayeishev. Lesson on the Parashah of the week at 9:00 in the morning.

 

Shabbat Shalom

Rabbi Avraham Cohen