Shabbat Ki Tavo, September 1, 2018

Coming Shabbat September 1, we have services at 10:00 AM. We read the Parashah Ki Tavo. At 9:00 AM we have a lesson on the Parasha of the week.

 

Shabbat Shalom

Rabbi Avraham Cohen