Shabbat Shofetim, August 18, 2018

Coming Shabbat August 18, we have services at 10:00 AM. We read the Parashah Shofetim. At 9:00 AM we have a lesson on the Parasha of the week.

 

Shabbat Shalom

Rabbi Avraham Cohen