Shabbat Eikev, August 4 2018

Coming Shabbat August 4, we have services at 10:00 AM. We read the Parashah Eikev, At 9:00 AM we have a lesson on the Parasha of the week.

 

Shabbat Shalom

Rabbi Avraham Cohen