Shabbat Va'eschanan, July 28 2018

Coming Shabbat July 28, we have services at 10:00 AM. We read the Parashah Va'eschanan.

 

At 9:00 AM we have a lesson on the Parasha of the week.

 

 

Shabbat Shalom

 

Rabbi Avraham Cohen