Shabbat Devarim, July 21, 2018

Shabbat July 21, we have services at 10:00 AM. We read the Parashah Devarim, At 9:00 AM we have a lesson on the Parasha of the week.

 

Shabbat Shalom

 

Rabbi Avraham Cohen